Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

  • Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.
  • Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.
  • Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor:
    Huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie (voor nadere informatie over luxeverlof: zie achterzijde formulier verlofaanvraag).

Verlofaanvraagformulier